fbpx
מרכז אדוה
חוברת הערות על הניתוח המגדרי במשרדי הממשלה
עיצוב חוברת

במרכז אדוה מובילים הטמעת חשיבה מגדרית וניתוח מגדרי של תקציב המדינה.

כחלק מתהליך זה עוסקים במרכז אדוה בהגשת מסמך הערות על הניתוח המגדרי של התקציבים שבוצע במשרדי הממשלה השונים.

חוברות נוספות של מרכז אדוה:

חוברות סיכום פרויקטים בקורס כלכלה חברתית והטמעת חשיבה מגדרית 2018

חוברות סיכום פרויקטים בקורס כלכלה חברתית והטמעת חשיבה מגדרית 2016

הגרעון הטיפולי בישראל