fbpx
מרכז אדוה
חוברת סיכום פרויקטים בקורס כלכלה חברתית והטמעת חשיבה מגדרית
עיצוב חוברת

עיצוב חוברת המאגדת סיכומי פרויקטים של סטודנטיות וסטודנטים מאוניברסיטת תל־אביב בקורס כלכלה חברתית והטמעת חשיבה מגדרית. בפרויקטים המעשיים התמקדו הסטודנטיות/ים ביישום הגישה של הטמעת חשיבה מגדרית וכלכלה חברתית בתקציבים ובמדיניות ציבורית.