fbpx
מרכז אדוה - הגרעון הטיפולי בישראל
עיצוב חוברת

עיצוב מסמך מכה גלים ומטריד העוסק בכלכלת הטיפול בישראל ומתמקד בשני מקרי מבחן: טיפול בילדים וטיפול בקשישים. על בסיס שני מקרים אלו, נבחנים דפוסי ההשקעה, הציבורית והפרטית, כמו גם הצעדים הנדרשים על מנת לעבור למודל של כלכלת טיפול הוגנת. המסמך אף עוסק בעבודת הטיפול שלא בשכר שנעשית בעיקרה על ידי נשים.

חוברות נוספות של מרכז אדוה:

חוברת הערות על הניתוח המגדרי במשרדי הממשלה

חוברות סיכום פרויקטים בקורס כלכלה חברתית והטמעת חשיבה מגדרית 2018

חוברות סיכום פרויקטים בקורס כלכלה חברתית והטמעת חשיבה מגדרית 2016